Podmienky používania internetovej stránky www.b-akademia.sk (ďalej len "Podmienky")

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.b-akademia.sk (ďalej len "Stránka").

1.2 Prevádzkovateľom Stránky je spoločnosť PRB Services, s.r.o. so sídlom, Topoľová 5,

962 31, Sliač, IČO: 45870144, DIČ:2023118680, IČ DPH: SK2023118680 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

1.3 Požívaním Stránky (vstup na Stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky, atď.) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.4 V prípade, že užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť. Zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.

1.5 Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie Stránky. Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že: a) rozsah používania Stránky určitým užívateľom bude obmedzený; b) používane Stránky bude určitému užívateľovi zakázané; c)používanie Stránky alebo jej časti bude podmienené zaplatením určitého poplatku.

2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah Stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jeho autora (autorov) a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.

2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na Stránke je Prevádzkovateľ.

2.3 STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

2.4 V prípade, že užívateľ uloží na Stránku akékoľvek informácie/dáta, či už vo forme zdrojových kódov, textov, obrazov, videí, zvukovo-obrazových záznamov, alebo v inej forme, ktorých je autorom, poskytuje Prevádzkovateľovi neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta užívať, upravovať, ďalej poskytnúť tretej osobe, použiť pri tvorbe výrobkov/služieb.

3. Povinnosti užívateľa

3.1 Každý užívateľ Stránky je povinný užívať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach.

3.2 Používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že: a) je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu; alebo b) pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

3.3 Užívateľ nesmie: a) zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia tvoriaceho Stránku; b) zasahovať do softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach; c) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta: i. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva; ii. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov; iii. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavenia informačných technológií tretích osôb alebo softwarového vybavenia tvoriaceho Stránku; iv. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam); v. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie; vi. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania; d) umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb, okrem prípadu, kedy sa jedná o Stránku, ktorá je výslovne určená na reklamné a inzertné účely; e) na diskusných a inzertných fórach Stránky (ak existujú) vystupovať spôsobom, ktorý je demonštratívne uvedený v ods. 3.3, písm. c) Podmienok.

3.4 V prípade, že sa na Stránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie užívateľom, je užívateľ povinný užívať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému užívateľovi (End User Licence Agreement).

3.5 Ak sa na Stránke nachádzajú dokumenty/materiály určené na stiahnutie a následné používanie užívateľom je užívateľ povinný tieto používať výlučne na nekomerčné účely a zároveň dodržiavať všetky podmienky a obmedzenia vyplývajúce z autorského práva a iných aplikovateľných právnych predpisov.

3.6 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť Stránky bude prístupná užívateľovi na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti Stránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.

3.7 Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho identifikačných údajov používaných za účelom vstupu do časti Stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, resp. užívanie časti Stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne užívateľ.

3.8 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o: a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa; b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti Stránky.

4. Zodpovednosť

4.1 Každý užívateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Stránku v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že užívateľ pri používaní Stránky koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Stránky zodpovedá tiež právnická osoba v mene ktorej vyššie užívateľ koná.

4.2 Informácie/dáta uvedené na Stránke sú pripravené za účelom zvýšenia kvality výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb a zvýšenia komfortu užívateľa.

4.3 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na Stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na Stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na Stránke. Informácie zverejnené na Stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie. Pre získanie kvalifikovaného poradenstva v danej oblasti je užívateľ povinný kontaktovať príslušného odborníka.

4.4 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé/deštruktívne mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť programov a materiálov nachádzajúcich sa na Stránke pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný software stiahnutý zo Stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c), bod. iii. Podmienok.

4.5 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené: a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na Stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči/médiu užívateľa. b) prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Stránky.

4.6 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže užívateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených užívateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.

4.7 Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za obsah: a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení užívateľov, ktoré ten – ktorý užívateľ zverejnil v časti Stránky určenej na diskusiu (ak taká časť na Stránke existuje); b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa Stránke.

4.8 Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z Podmienok.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok a/alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1990 Zb.) sa nepoužijú.

5.2 Užívateľ je pri používaní Stránky povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak užívateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je užívateľ pri používaní Stránky povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má užívateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet užívateľ koná.

5.3 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním Stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.

5.4 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok užívateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

5.5 Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na Stránke.

V Sliači, 1.12.2015